Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do użytkowników sklepu internetowego
https://www.ortezowo.pl/. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Sklepu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz analogicznych technologii.

§ 1 Definicje
1) Administrator – ORTEZOWO.PL Kamila Maculewicz, ul. Leśna 2/32 10-173 Olsztyn, NIP 7393976433
2) Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3) Fanpage – fanpage Sklepu w serwisie Facebook dostępny pod adresem:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088430175291&mibextid=LQQJ4d
4) Polityka prywatności– niniejsza Polityka prywatności.
5) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.ortezowo.pl/,
7) Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. ze zm.)
8) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jakiejkolwiek z usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

§ 2 Kontakt z Administratorem
1) Bezpośredni kontakt z administratorem możliwy jest:
a) listownie pod adresem: ul. Leśna 2/32 10-173 Olsztyn
b) mailowo na adres: sklep@ortezowo.pl
c) telefonicznie pod numerem: +48 735 960 040

§ 3 Zgoda Użytkownika i jego uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych osobowych

1) Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.
2) Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem i pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3) W przypadku, gdy nastąpi zmiana Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał ze Sklepu, to w razie wątpliwości poczytuje się to za wyrażenie zgody na warunki Polityki Prywatności w zmienionym brzmieniu.
4) Użytkownik ma prawo do:
a) wglądu do swoich Danych osobowych i otrzymywania ich kopii,
b) poprawiania i prostowania swoich Danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
d) przenoszenia Danych osobowych,
e) żądania od Administratora usunięcia Danych osobowych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Danych osobowych
5) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Szczegółowe warunki powyżej opisanych praw wskazane są w art. 15-22 RODO.
7) W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w § 2 (Kontakt z Administratorem)

§ 4 Rodzaje i zakres zbieranych danych.
1) Sklep umożliwia Użytkownikowi kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
2) Administrator gromadzi następujące dane Użytkowników:
a) Imię i nazwisko
b) Firma (w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą);
c) Adres e-mail;
d) Numer telefonu;
e) Treść i temat wiadomości;
f) Adres zamieszkania/Adres siedziby;

g) Inne dane podane przez Użytkownika w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

3) Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkownika, takie jak: czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
4) Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu bezpośrednio od Użytkowników za pośrednictwem Sklepu poprzez informacje wprowadzane przez Użytkowników:
a) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem:
https://www.ortezowo.pl/kontakt/
b) podczas dodawania przez Użytkownika opinii na stronie Sklepu
c) za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanych przez Użytkowników;
d) przy rejestracji konta klienta w Sklepie;
e) podczas składania przez Użytkownika zamówienia w Sklepie;
f) podczas wyrażania przez Użytkownika zgody na działania marketingowe;
g) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

§ 5 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
1) Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu przetwarzane są przez Administratora:
a) celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie oraz składania zamówień w Sklepie, których konsekwencją będzie zawarcie umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
2) Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty e-mail. W takim przypadku Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3) Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS, telefonicznie oraz listownie. W takim przypadku Dane osobowe są przetwarzane:
a) celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną przez Użytkownika dobrowolną zgodą (możliwą do cofnięcia w każdym czasie);

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

§ 6 Zasady przetwarzania Danych osobowych
1) Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu, obsługi zapytania lub złożenia zamówienia.
2) Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
3) Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy/zakończenia realizacji zawartej umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z ich realizacją
4) Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz analogicznych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych
historycznych związanych z ruchem na stronie.
5) Dane osobowe zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 5 RODO, będą:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której
dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
są przetwarzane („minimalizacja danych”);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
e) z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
§ 7 Odbiorcy Danych osobowych
1) W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie ze Sklepu.
2) Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez podwykonawców Administratora w celu świadczenia usług lub realizacji zamówień w Sklepie.
3) W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
4) Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5) Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa Danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
6) Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Użytkowników takich jak: podstrony, które wyświetlił, czas spędzony na stronie, przejście pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Szczegółowe dane dotyczące
Google Analytics znajdują się pod adresem:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
7) Sklep za pośrednictwem Fanpage zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych w serwisach Instagram oraz Facebook, z których korzystanie może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, a także wykorzystywaniem plików cookies administratorów tychże serwisów. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności ww. serwisów dostępne są pod adresami:
a) instagram:
https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect
b) facebook:
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
8) Sklep umożliwia dostęp do plików wideo z serwisu Youtube, w tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube, które ładowane są w momencie odtwarzania pliku wideo. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności serwisu YouTube dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy
9) W celu realizacji dostawy zakupionych w Sklepie towarów bądź procedury ich zwrotu Użytkownik może zostać przekierowany do serwisu www.furgonetka.pl, z którego korzystanie może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, a także wykorzystaniem plików cookies administratora tego serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności ww. serwisu dostępne są pod adresem: https://furgonetka.pl/prywatnosc/

§ 8 Polityka cookies
1) Administrator może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej. Wykorzystuje się je także do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji Użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
2) Pliki cookies zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
3) Podstawą prawną wykorzystywania plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4) Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować stronę internetową indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
5) Administrator może przechowywać pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie może uzyskać dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.
6) Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że każda z przeglądarek internetowych zawiera funkcjonalność polegającą na takiej konfiguracji, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika całkowicie albo częściowo. Jednocześnie Administrator informuje, że w takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
7) Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
8) Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
9) Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.
10) Użytkownik ma możliwość korzystać ze Sklepu w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

11) Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.
§ 9 Postanowienia końcowe
1) W zakresie nieuregulowanym w Polityce prywatności zastosowanie znajdą stosowne postanowienia RODO, Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
2) Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
3) Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 9.12.2022 r.

Shopping Cart