Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ortezowo.pl

I. Dane identyfikacyjne:

Sklep internetowy ORTEZOWO.PL dostępny pod adresem https://www.ortezowo.pl/, prowadzony jest przez ORTEZOWO.PL Kamila Maculewicz, ul. Leśna 2/32 10-173 Olsztyn, NIP 7393976433

II. Definicje:

 1. Każdorazowo użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  a) Bramka płatności – internetowa bramka płatności paynow obsługiwana przez mBank S.A.: https://www.paynow.pl/
  b) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  c) Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  d) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
  e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  f) Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  g) Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
  h) Regulamin – niniejszy Regulamin;
  i) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.ortezowo.pl/
  j) Sprzedawca /Usługodawca – ORTEZOWO.PL Kamila Maculewicz, ul. Leśna 2/32 10-173 Olsztyn, NIP 7393976433
  k) Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych towarów
  l) Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
  m) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  n) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi;
  o) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  p) Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych;
  q) Rozporządzenie nr 2017/745 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ;
  r) Wyrób medyczny – wyrób medyczny w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 Rozporządzenia nr 2017/745; s. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Dane kontaktowe:

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Leśna 2/32 10-173 Olsztyn
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ortezowo.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 735 960 040
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej, przy czym kontakt telefoniczny jest możliwy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00
 5. Pomoc techniczna dotycząca Sklepu, w tym w szczególności procesu składania Zamówień dostępna jest w formie telefonicznej: +48 735 960 040; +48 735 960 030 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00

IV. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, sposób sprzedaży, a także świadczenia usług drogą elektroniczną prowadzonych za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej https://www.ortezowo.pl/  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku w każdym czasie.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja wyrażona zaznaczeniem odpowiedniej pozycji w trakcie rejestracji Konta oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. W razie wątpliwości poczytuje się, że zaznaczenie odpowiedniej opcji, o której mowa w ust. 3 oznacza zaakceptowanie przez Klienta/Usługobiorcę wszelkich postanowień Regulaminu.
 5. W razie wątpliwości uznaje się, że przeczytanie i akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Sprzedawcę informacji, o których mowa w Ustawie o prawach konsumenta,
 6. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną po stronie Klienta.
 7. Do zapoznania się z asortymentem Sklepu oraz dokonania Zamówienia nie jest wymagane założenie Konta.
 8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet; b) dostęp do poczty elektronicznej; c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Usługobiorca/Klient zobowiązany jest do: a. podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu prawdziwych i aktualnych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania. b. korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu i innych Klientów; c. korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
 10. Sprzedawca informuje, że postanowienia dotyczące Konsumenta określone w treści Regulaminu i Ustawy o prawach konsumenta (w tym w szczególności: prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego.
 11. W celu ustalenia, czy Klient, o którym mowa w ust. 10, posiada w określonych okolicznościach uprawnienia Konsumenta, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Założenie Konta

 1. W celu założenia Konta wymagane jest wypełnienie przez Klienta Formularza rejestracji, który obejmuje następujące dane: a) Nazwa użytkownika b) Adres e-mail c) Hasło
 2. Założenie Konta jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez kliknięcie w zakładkę Moje konto widoczną na stronie Sklepu (przekierowującą na adres: https://www.ortezowo.pl/moje-konto/) i następnie podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient w każdym czasie, bez podania przyczyny i w sposób całkowicie darmowy ma prawo do usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w rozdziale III. III. Usługi świadczone drogą elektroniczną.
 5. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
 6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów: a. Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów sprzedaży, na zasadach określonych w treści Regulaminu, zawierane na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę (Klienta) b. Utworzenie Konta mające na celu zapamiętanie danych Klienta przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnych Zamówień – zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu wskutek złożenia oświadczenia przez którąkolwiek ze stron;
 7. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie Usług z Klientem za 7-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, a także wskutek naruszenia przez Usługobiorcę (Klienta) postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. VII. Składanie Zamówień oraz Umowa sprzedaży
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty.
 10. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, a także wolne od wad fizycznych i prawnych. 
 11. Wszystkie Towary dostępne w sklepie będą dostarczane Klientom wprost z magazynów producentów tychże Towarów.
 12. Do złożenia Zamówienia nie jest wymagane posiadanie Konta.
 13. W celu rozpoczęcia składania Zamówienia należy wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Dodaj do koszyka.
 14. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 15. W formularzu Zamówienia wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 16. Nieprawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu od realizacji Zamówienia. Brak zachowania należytej staranności podczas wypełniania formularza może spowodować konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w tym: kosztów natury odszkodowawczej, kosztów błędnie dokonanej wysyłki, kosztów ponownej przesyłki, oraz innych uzasadnionych kosztów, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji Zamówienia.
 17. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. VIII. Płatności i dostawa Towarów
 19. Płatność za zakupiony Towar odbywa się za pośrednictwem Bramki płatności
 20. Dopuszczalne metody (formy płatności) przy wykorzystaniu Bramki płatności dostępne są pod adresem: https://www.paynow.pl/metody-platnosci
 21. Informacje dotyczące bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Bramki płatności dostępne są pod adresem: https://www.paynow.pl/bezpieczenstwo
 22. Wszelkie regulaminy i zasady korzystania z Bramki płatności dostępne są pod adresem: https://www.paynow.pl/regulaminy
 23. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z Bramki płatności o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 24. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar, koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) oraz koszt pobrania, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 25. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej).
 26. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem Furgonetka sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 27. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i kosztu transportu zakupionych Towarów dostępne są na stronie internetowej: https://furgonetka.pl/ oraz https://furgonetka.pl/regulamin/
 28. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 29. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 30. W przypadku Towarów, dla których czas oczekiwania na dostawę będzie wydłużony, o terminie dostawy Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną
 31. Na wypadek bezskutecznej próby doręczenia Towaru (w szczególności z przyczyn dotyczących Klienta), zamówiony Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. Ponowna próba doręczenia Towaru będzie możliwe wyłącznie po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru. IX. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 32. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy świadczenia usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 33. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 34. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a. dla umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 35. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie, skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu lub skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach Konsumenta.
 36. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na właściwe adresy Sprzedawcy wskazane w rozdziale III Regulaminu.
 37. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 38. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 39. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 40. Klient może bezpłatnie dokonać zwrotu zakupionego Towaru za pośrednictwem serwisu furgonetka.pl obsługiwanego przez Furgonetka sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowy opis sposobu dokonania zwrotu zostanie przekazany Klientowi w wiadomości mailowej potwierdzającej dokonane zamówienie, a także znajduje się pod adresem: https:///furgonetka.pl/zwrot/dla-kupujacego

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z dodatkowym kosztem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

VI. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, jest wyłączone w przypadku:
  a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w sytuacji, gdy Towar był modyfikowany bądź montowany na życzenie Klienta według jego specyfikacji. XI. Reklamacje
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W przedmiocie wykonania umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 4. Reklamacje należy kierować na adres ORTEZOWO.PL Kamila Maculewicz, ul. Leśna 2/32 10-173 Olsztyn, NIP 7393976433 e-mail: sklep@ortezowo.pl Celowe jest dostarczenie Sprzedawcy zakupionych towarów razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania towaru.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 1. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 2. W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w ust. 3.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody i następnie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych poinformować Sprzedawcę o zaistniałym fakcie pod rygorem utraty prawa do złożenia reklamacji dotyczącej dostawy Towaru.
 4. Protokół wskazany w ust. 9 powinien zawierać: datę i godzinę doręczenia Towaru, opis uszkodzeń lub braków Towaru, opis uszkodzeń opakowania.
 5. Dodatkowe informacje dotyczące procesu reklamacji usługi transportowej dostępne są pod adresem: https://furgonetka.pl/pomoc/kategoria/23,reklamacje XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 6. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_kons umenckich.php
 8. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 9. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Sprzedawca informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VII. Przedsiębiorcy

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta, będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów, będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. XIV. Ochrona danych osobowych
 6. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://www.ortezowo.pl/polityka-prywatnosci/
 7. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

VIII. Dodawanie opinii o Towarach

 1. Klient może dodać opinię o Towarze zawierającą także ocenę Towaru wyrażoną ilością gwiazdek w przedziale od 1 do 5.
 2. Opinie dodaje się za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie na stronie danego Towaru.
 3. Do dodania opinii nie jest konieczne posiadanie Konta.
 4. Klient nie może zamieścić w treści opinii elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Wszelkie inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania opinii, w tym w szczególności informacja ograniczająca ilość znaków w treści opinii, będą komunikowane Klientowi podczas procesu dodawania opinii.
 5. Każda opinia dodawana przez Klienta oznaczona jest jego pseudonimem (nazwą), który wskazuje się we właściwym polu formularza.
 6. Adres e-mail Klienta wpisany podczas dodawania opinii będzie niewidoczny na stronie Sklepu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Klientów w treści opinii. Treści umieszczane przez Klientów nie są poglądami i opiniami Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwe lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego.
 9. Klient zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Sprzedawcy bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 10. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji opinii. Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o usunięcie lub edycję opinii pod adres wskazany w Rozdziale III.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
Shopping Cart